Årsmøte 2017

28. mars kl 18:30 arrangerer Åssiden Idrettsforening sitt årsmøte på klubbhuset. Alle medlemmer kan delta på møtet, og alle medlemmer over 15 år har stemmerett.

årsmøte


Årsmøte er idrettslaget øverste myndighet og her legges rammene styret skal jobbe etter det neste året.

Saksliste årsmøte i henhold til Åssiden Idrettsforenings lover § 15

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker,.herunder:

a) innkomne saker

b) lovendringer/organisasjonsmessige endringer

7. Fastsette medlemskontingentog godkjenning av aktivitetskontingenter

8. Vedta idrettslagets budsjett, herunder også gruppenes og andre aktiviteter som blir

pålagt å rapportere til årsmøtet.

9.Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan

10.Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) …2...styremedlemog…2.. varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf,pkt.9

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

representasjonsrett.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

11 ..Kontrollkomite med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

12 Æresbevisninger

13 Avslutning og opplesning av protokollerte vedtak før underskrift


Vedlegg 1: Årsmelding ÅIF

Vedlegg 2: Årsmelding eldres

Vedlegg 3: Regnskap

Vedlegg 4: Kontrollkomitéens beretning

Vedlegg 5: Sak 6-1 Innmelding i Norges Bandyforbund

Vedlegg 6: Sak 6-2 Fullmakt til låneopptak

Vedlegg 7: Budsjett


aktiv på åssia liggende ÅIF.jpg

Powered by: Bloc