Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

Årsmøte 2019

Postet av Åssiden Idrettsforening den 26. Feb 2019

27. mars kl 18:00 arrangerer Åssiden Idrettsforening sitt årsmøte på klubbhuset.

Alle medlemmer kan delta på møtet, og alle medlemmer over 15 år har stemmerett.

årsmøte


13. mars FRIST FOR Å MELDE INN SAKER TIL ÅRSMØTE (sendes til post@aif.no)

19. mars KOMPLETTE SAKSDOKUMENTER LEGGES UT PÅ www.aif.no


Agenda årsmøte:

1 Godkenne de stemmeberettigede

2 Godkjenne innkallingen, sakslisten og foretningsorden

3 Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4 Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger

5 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6 Behandle forslag og saker

7 Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet.

8 Vedta idrettslagets budsjett

9 Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10 Foreta valg0 Kommentar

Årlige møter i håndball og fotballgruppa

Postet av Åssiden Idrettsforening den 26. Feb 2019

Åssiden idrettsforening inviterer til årlig møte i håndball og fotballgruppa 5. og 6. mars 2019 på klubbhuset. Møtene starter 18:00 og er åpne for alle.


190226 Årlig møte fotballgruppa.pdf

190226 Årlig møte håndballgruppa.pdf

Tirsdag 5. februar kl 18:00 Årlig møte fotballgruppa

Onsdag 6. februar kl 18:00 Årlig møte håndballgruppa


Det avholdes ikke tradisjonelle årsmøter i gruppene, men alle grupper som er organisert med eget gruppestyre skal avholde «et årlig møte» før årsmøtet i idrettslaget. Årlige møter er å ansees som arbeidsmøter, og vedtak på årlige møter settes frem som gruppens forslag til klubbens årsmøte.

Har du spørsmål kontakt daglig leder i Åssiden IF Sverre Arneberg Fredriksen.


Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Ingen kan stemme på fullmakt.
Foresatte som ikke selv er medlemmer i Åssiden IF kan ikke stemme på vegne av barna sine.
Andre deltakere er velkommen til møte uten stemmerett.


0 Kommentar

Friluftsløftet 2019

Postet av Åssiden Idrettsforening den 21. Feb 2019

Det skal brukes 3 millioner kroner på å forbedre friluftslivstilbudet på Åssia i 2019. Du kan være med å bestemme hva pengene skal brukes til. Les mer, og kom med forslag HER


For å samle krefter og sikre at barna i bydelen blir hørt inviterte Åssiden Idrettsforening forskjellige aktører til å gå gjennom rammene for prosjektet, og spesielt utfordre elevrådene på hvordan de kan jobbe med dette videre.

Vi møttes på klubbhuset 21. februar og deltakere på møte var:

- Lisa fra ressurssenter for egenorganisert aktivietet (TVERGA).

- Representanter fra Drammen kommune (VNI / Friluftsløftet).

- Representanter fra elevrådene ved Kjøsterud, Aronsløkka og Åssiden skole.

- Sverre og Espen fra Åssiden Idrettsforening.


Etter en rask gjennomgang av Åssida modellen med Aktiv på Åssia, ressurs mobilisering, sammen om et varmere Åssia og sosialt entreprenørskap tok Drammen kommune over og presenterte friluftsløftet. Åssiden får 3 millioner til tiltak i 2019.

Tidslinjen er:
Januar til mai = innsamling av ideer
Mai til juni= gjennomgang og kvalitetssikring
Juni = Ideene ut til avstemning
Høst – vinter= gjennomføring

Tiltak for friluftsliv, friluft og egenorganisert aktivitet blir prioritert i prosjektet.

Alle kan sende inn forslag via kommunens nettsider, eller på epost.

Barn under 16 får ikke stemme på ferdig forslag, men det vil bli tatt hensyn prosesser som eventuelt settes i gang på skolene. Elevrådene må sikre at barna blir hørt på de ferdige forslagene.

Lisa presenterte kort om hvilken type anlegg og prosesser TVERGA jobber for.


Vi takker for et nyttig og interessant møte. Vi gleder oss til å se forslagene som sendes inn:)


0 Kommentar

Dugnader i Åssiden IF

Postet av Åssiden Idrettsforening den 20. Feb 2019

Oppsummering fra møte med alle dugnadsansvarlige i Åssiden IF

14. februar var alle dugnadsansvarlige i klubbens lag samlet på klubbhuset for å få informasjon om året som kommer, og diskutere rundt klubbens inntekstmuligheter.


Representanter fra følgende lag var tilstede:

Fotball gutter 2012

Fotball gutter 2011

Fotball jenter 2010

Fotball gutter 2008

Fotball gutter 2007

Fotball gutter 2006

Fotball gutter 2005

Fotball gutter junior

Fotball dame senior


Håndball blandet 2011

Håndball jenter 2010

Håndball jenter 2008

Håndball jenter 2004


Espen Erikssøn (Styreleder)

Henge Andre Jensen (Håndballstyret)

Sverre Arneberg Fredriksen (Daglig leder)

Årshjul dugnader 2019.pdf


Tusen takk til alle som deltok på møtet. Klubben jobber for åpne prosesser og at flere skal være inkludert i beslutningene som tas. Dere som er dugnadsansvarlige har en viktig rolle i lagene og vi er veldig takknemlige for jobben dere legger ned for klubben.


Hvis noen har spørsmål kan dere kontakte styreleder Espen Erikssøn (styreleder@aif.no) eller daglig leder Sverre Arneberg Fredriksen (sverre@aif.no).


Dugnadskonsept Sponz mobil

Sponz presenterte sitt konsept og inntektsmuligheter for lagene og klubben.

Etter en rundt rundt bordet med alle dugnadsansvarlige med mange gode spørsmål og diskusjoner ble gruppen enige om å ikke gå videre med Sponz som konsept i klubben.


Gruppen er inneforstått med at dette kan medføre en ekstra salgsdugnad.


Det ble stilt spørsmål med «hva er dugnad?». Det var bl.a. argumenter om at dugnadsansvarlige ikke ønsker produkter man må kunne masse om for å få ut til de som gjennomføre dugnaden/salget.


Dugnader 2019

Det ble lagt opp et utkast til årshjul for dugnader i klubben.

De forskjellige dugnadene ble forklart enkelt, og det ble gått raskt gjennom hvordan det fungerer med kioskdugnader i fotball og håndballgruppa.


  • Det ønskes i minst mulig grad salgsdugnader, men gruppen ser at dette er nødvendig.
  • Det er ønske om at klubben forsøker å skaffe flere «jobbedugnader» hvor man møter, jobber og klubben får penger for dette.
  • Flere mener klubben bør vurdere å heve kontingenten.


Det ble gjort noen mindre justeringer. Tilbakemeldinger etter møtet var at det var nyttig å se helheten i klubben, og hvilke lag som bidrar på hva.


Alle tiltakene er beskrevet mer detaljert i her:


Kioskvakter fotball

April - Oktober

Kiosken på Åssiden stadion er åpen når det er kamper på anlegget (alle klasser).

Kioskvaktene har en tilleggsfunksjon med å låse opp og igjen toaletter og være ekstra voksen tilstede på anlegget.

Overskuddet fra salget i kiosken går til fotballgruppa.


Ukene i sesongen fordeles på lagene i aldersbestemte klasser, som fordeler internt hvem som har hvilke vakter.


Drammen Cup

6.-7. april

Drammen cup arrangeres på flere kunstgressbaner i Drammensområdet. 

Vi har ansvar for kiosk og kampavvikling på vårt anlegg.

Kiosk inne på klubbhuset (og ute hvis snøfritt og fint vær) + speakertjeneste og kampsekretariat.

Inntektene går til fotballgruppa.


Bemanning av kiosker, speakertjeneste og sekretariat gjøres av G19 og seniorlagene i fotballgruppa.


Salgsdugnad vår 2019

Forslag om dorulldugnad våren 2019 ble godkjent av gruppen.

Det forventes i snitt 2 pakker doruller pr spiller i laget, og det settes opp en mulighet for frikjøp. Frikjøp vil kost mer enn fortjenesten ved å gjøre dugnaden.


Dugnaden blir gjennomført i april.

Alle lag i fotball og håndball deltar og inntektene går til eget prosjekt.


Ryddedugnad på stadion

Fotballgruppa samler foreldre og andre til å gjøre klart anlegget og gressbanene.

Forslag helgen 27.-29. april, men kan bli flyttet hvis det er klart for eller senere (snø osv).


Alle lag i fotballgruppa stiller med 4-5 antall personer hver.


Eat Move Sleep Åssia Cup

1.-2. juni

Klubbens største arrangement med ca 2000 barn.


Alle aldersbestemte lag stiller med alt de kan til oppsatte vakter. Overskuddet fra cupen går til fotballgruppa.

Dugnadsvaktene fordeles i forkant, og det blir fellesmøte for alle dugnadsansvarlige i forkant av arrangementet.


Liverpool Fotballskole

24.-26. juni

Fotballskole med instruktører fra Liverpools akademi.


G19 og seniorlagene er hjelpeinstruktører og bemanner kiosk og varesalg. Overskuddet går til fotballgruppa.


Vi trenger foreldre til å servere lunch (kommer ferdig fra cateringbyrå). Ca kl 11-13 hver dag.

Her må det jobbes for å få tak i foreldre som kan avse noen timer en eller flere av dagene så det er min 5-6 stk hver dag.


Åssia håndballcup

Ny cup i egen regi. Arrangeres en helg i august/september/oktober.

Forslag er å kjøre cup for de yngste aldersklassene første året (6-9år??)


Alle lag i håndballgruppa må bidra med folk til dugnad under arrangementet. Overskuddet går til håndballgruppa.


Hallvakter håndball

Hallvakter i Berskaughallen gjennom håndballsesongen.


Håndballgruppa får tildelt dager og helger fra Berskaughallen hvor de skal være kioskvakter i hallen. Vaktene har en hallvaktfunksjon i tillegg og håndballgruppa får timesbetalt for jobben.


Alle lag i håndballgruppa har sine uker hvor de fordeler vaktene internt i laget. Inntektene går til håndballgruppa.


Mini/Aktivitetsturneringer håndball

Håndballgruppa søker hvert år NHF Region SØR om å få være teknisk arrangør for regionens barnehåndballturneringer. Disse tildeles tidlig på høsten, og vi har stor sett hatt 4-6 turneringer hver sesong.


Håndballgruppa får alle inngangspenger og inntekter fra kiosksalg i egen «kakekiosk».


Håndballgruppa fordeler dugnadsvakter på lagene (to lag pr dag/turnering) i aldersbestemte klasser. Inntektene fra billettsalg og salg av utstyr går til håndballgruppa. Overskudd fra kiosksalg fordeles 50% håndballgruppa, 25% til lagskasse for hvert av de to lagene som har dugnad under arrangementet.


Åssiadagene

6.-8. september

Åssiadagene er et arrangement vi har gjennomført de to siste årene.

Tanken er å lage en happening i bydelen og samtidig tjene penger til klubben.

Tidligere har vi hatt barne/familiedag med aktiviteter, grilling og kiosk.


Overskudd kiosksalg går til fotballgruppa, overskudd mosjonsløp går 50% til klubb og 50% til håndballgruppa.


FREDAG 6. september

Åssiden IF – Solberg 4. div herre. Kampstart 19:00

Skikkelig lokaloppgjør på Åssiden stadion. Åpent klubbhus for alle før kampen.

Åpent klubbhus etter kampen for voksne.


Fotballgruppa har ansvar for arrangementet og klubbhuset.


LØRDAG 7. september

Aktivitetsdag/familiedag kl 10:00-13:00 på stadion / klubbhuset

Aktivitetene leveres av «Aktiv på Åssia».

Fotballgruppa har ansvar for kiosk og klubbhus fra kl 09:00-16:00


3 km mosjonsløp start kl 13:00 Stadion/Elveparken

Håndballgruppa er ansvarlig for å stille rigg/nedrigg og løypevakter.


NFF Buskerud Futsal

NFF Buskerud gjennomfører seriespill i futsal 4-5 helger i perioden november – mars

Åssiden IF søker hvert år om å få være teknisk arrangør for de kampene som går i Berskaughallen.

Vi får tildelt 3-5 arrangement hver sesong.


Fotball Senior herre har ansvar for dugnaden (sekretariat og billettsalg) og får billettinntekter og tilskudd fra NFF Buskerud til eget prosjekt.


Luesalg

Alle lag får selger Åssialuer i perioden 1.-15. oktober.

Inntekter går til eget prosjekt.


Julelotteri 11. november – 12. desember

Julelotteri settes opp av klubbens administrasjon.

Alle lag får tildelt loddbøker (1 pr spiller) og laget som enhet er ansvarlige for å selge loddbøkene.


Overskuddet går til hovedforeningen.

Vi ser på løsninger fra 2020 for å benytte overskuddet fra julelotteri direkte til aktivitet.


Pakkedugnad KIWI

Klubben har en avtale med KIWI XL som bl.a utløser betalt jobbedugnad 3 dager før jul, en dag i påsken og 16. mai. Denne dugnaden gjennomføres av fotball dame senior og inntektene går til deres prosjekt.

0 Kommentar

Årets viktigste gåtur

Postet av Åssiden Idrettsforening den 6. Feb 2019

Du vil også i år få mulighet til å gå en viktig tur der du både får bevegelse og bidrar til et tryggere oppvekstmiljø for barn og unge i bydelen vår.

Alle som har barn på barne/ungdomsskolene i bydelen kommer til å få info på foreldremøtene på skolene.

Vi oppfordrer alle til å være natteravner også dere som ikke er foresatte på skolene - følg med på Facebook for mer informasjon. Vi kommer til å bruke Spond som informasjons- og påmeldingskanal.

Mer info kommer


Natteravner på Åssiden er initiert av skolene, FAU'ene på Kjøsterud, Åssiden og Aronsløkka og Åssiden Idrettsforening. Alle ravner møter opp på Åssidenhuset og blir godt ivaretatt av erfarne "natteravn-kontakter" før de går ut. 

Sammen skaper vi en trygg og aktiv bydel og "Et varmere Åssia"!


0 Kommentar

Parkeringen ved Berskaughallen stenges

Postet av Åssiden Idrettsforening den 5. Feb 2019

Drammen kommune har besluttet å benytte parkeringsplassen på Berskaug til snødeponi. 

Dette innebærer at store deler av parkeringsplassen vil bli avstengt, slik at parkeringskapasiteten vil bli sterkt redusert resten av vinteren.


Våre medlemmer oppfordres til å benytte kollektivtransport, til og fra trening og kamper.

På grunn av sikkerhet og tilkomst for eventuelle utrykkings kjøretøy er det ikke tillatt å parkere langs hallen, så jeg må oppfordre dere til å finne alternative løsninger, som samkjøring og andre alternative p plasser i nærområdet.0 Kommentar

Trenersamling MITT VALG

Postet av Åssiden Idrettsforening den 4. Feb 2019

Vil du lære mer om å skape et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøvere?
Da må du bli med på trenersamling

Kurset gir deg kompetanse til å styrke den enkelte utøvers sosiale ferdigheter, forebygge problematferd, bygge lagfølelse og utvikle bedre idrettsutøvere og mennesker.


Kurset går over 2 kvelder på klubbhuset
Torsdag 7. mars 17:00 - 20:00
Tirsdag 12. mars 17:00-20:00


Vi har en fantastisk mulighet til å bidra i oppdragelsen av barn og unge til å bli gode samfunnsborgere som bryr seg om og verdsetter hverandre, men det betinger at trenere og lagledere har den kompetansen som kreves. MITT VALG sitt opplegg for idrettslag er ment som et verktøy til å hjelpe og støtte trenere og lagledere i arbeidet med å bygge et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøvere. Gjennom økt kompetanse vil barn og unge ta et større sosialt ansvar på laget, i klubben og i nærmiljøet, samt utvikle seg til bedre idrettsutøvere.

Kurset gir deg en grundig praktisk og teoretisk gjennomgang av MITT VALG sitt opplæringsprogram for trener og lagledere som arbeider med barn og unge idrettsutøvere.
0 Kommentar

Viktige datoer

Postet av Åssiden Idrettsforening den 4. Feb 2019

Det skjer mye nå i februar og mars. Her er oversikten over viktige datoer vi i klubben må forholde oss til.

Tirsdag 12. februar 17:00 - 19:00 OPPLÆRING I NYTT MEDLEMSSYSTEM
Mandag 18. februar 17:00 - 19:00 OPPLÆRING I NYTT MEDLEMSSYSTEM
RUBIC opplæring.pdf
Målgruppe: trenere og lagledere i håndball og fotball + gruppestyrer og sportslige utvalg.

Torsdag 14. februar 18:00-19:00 MØTE FOR DUGNADSANSVARLIGE
dugnadsansvarlige.pdf
Målgruppe: dugnadsansvarlige i lag

Tirsdag 5. mars 18:00-20:00 ÅRLIG MØTE FOTBALLGRUPPA
årlig møte fotball.pdf
Målgruppe: alle medlemmer i fotballgruppa som vil være med å påvirke det som skjer i fotballen i 2019.

Onsdag 6. mars 18:00-20:00 ÅRLIG MØTE HÅNDBALLGRUPPA
årlig møte håndball.pdf
Målgruppe: alle medlemmer i håndballgruppa som vil være med å påvirke det som skjer i håndballen i 2019.

Torsdag 7. og tirsdag 12. mars 17:00-20:00 TRENERSAMLING
mitt valg.pdf
Målgruppa: alle trenere og lagledere i klubben.

27. mars 18:00-20:00 ÅRSMØTE ÅSSIDEN IF
Årsmøte i idrettslaget. Mer info kommer i egen innkalling.
Målgruppe: Alle medlemmer over 15 år som vil være med å påvirke hva klubben skal jobbe med i 2019 og videre.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline